pico

สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ อาวุธลับในการควบคุมมลพิษ

มลพิษทางอากาศ (Air pollution) คือ การเกิดฝุ่นละออง โมเลกุลชีวภาพ หรือวัตถุอันตรายชนิดอื่น ๆ ในชั้นบรรยากาศของโลก ซึ่งอาจมองเห็นได้ด้วย สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ เท่านั้น ซึ่งมลพิษทางอากาศนี้เป็นสาเหตุของโรคและการเสียชีวิตของมนุษย์ และทำลายสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ เช่น พืชพันธุ์ สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้าง   ประเด็นสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ มลพิษทางอากาศภายในอาคารและคุณภาพของอากาศในเมืองจัดเป็นปัญหามลพิษโลก 2 ปัญหาที่เลวร้ายที่สุด […]

Read More →