สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ อาวุธลับในการควบคุมมลพิษ

pico

มลพิษทางอากาศ (Air pollution) คือ การเกิดฝุ่นละออง โมเลกุลชีวภาพ หรือวัตถุอันตรายชนิดอื่น ๆ ในชั้นบรรยากาศของโลก ซึ่งอาจมองเห็นได้ด้วย สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ เท่านั้น ซึ่งมลพิษทางอากาศนี้เป็นสาเหตุของโรคและการเสียชีวิตของมนุษย์ และทำลายสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ เช่น พืชพันธุ์ สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้าง  

ประเด็นสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ มลพิษทางอากาศภายในอาคารและคุณภาพของอากาศในเมืองจัดเป็นปัญหามลพิษโลก 2 ปัญหาที่เลวร้ายที่สุด จากรายงานชื่อ สถานที่ที่ประสบมลพิษมากที่สุดในโลก (World’s Worst Polluted Places) ของสถาบันแบล็กสมิธ (Blacksmith Institute) ในปี ค.ศ. 2008 ตามรายงานขององค์การอนามัยโลก (WHO) ในปี ค.ศ. 2014 มลพิษทางอากาศคร่าชีวิตคนประมาณ 7 ล้านคนทั่วโลกในปี ค.ศ. 2012 

ดังนั้นหลายภาคส่วนจึงมีการคิดหาวิธีการจัดการ วางแผนเพื่อควบคุมปัญหาเหล่านี้ จึงมีการสร้างเครื่องตรวจวัดขนาดใหญ่แบบที่ต้องเรียกว่า สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ เพื่อรายงานและตรวจสอบสารมลพิษ ซึ่งมันจะถูกควบคุมและลดปริมาณการเกิดให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ เป็นการลดปัญหาที่จะมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย และสภาพแวดล้อม รวมทั้งการลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องควบคุม 

เมื่อสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ตรวจจับและรายงานผลจะนำไปสู่การออกกฎหมายควบคุม ทางหน่วยงานของรัฐได้ออกกฎหมายเพื่อควบคุมมลพิษให้อยู่ในเกณฑ์มาตราฐาน และยังนำไปสู่การกำหนดมาตรฐานเพื่อควบคุมดูแลคุณภาพอากาศ ทั้งในบรรยากาศและในสถานที่ประกอบการหรือบริเวณที่อยู่อาศัยให้เกิดความปลอดภัย 

ในเรื่องการทำให้บรรยากาศและในสถานที่ประกอบการหรือบริเวณที่อยู่อาศัยให้เกิดความปลอดภัยทางอากาศนี้ ทำให้สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ มีขนาดย่อมลงและมีหลากหลายขึ้น เพื่อช่วยให้ผู้คนจำนวนมากเข้าถึงการตรวจวัดที่มีประสิทธิภาพเหมาะแก่การวางแผนในชีวิตประจำวัน 

เรียกได้ว่า สถานีตรวจวัดคุณภาพทางอากาศ นี้เป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้เราสามารถตรวจสอบเพื่อวางแผน และคาดการณ์อันตรายจากอากาศได้เป็นอย่างดี 

นอกเหนือจากนี้ ในสถานีตรวจวัดคุณภาพทางอากาศยังจำเป็นต้องใช้เครื่องมือคุณภาพดีที่เกี่ยวข้องกับการวัดคุณภาพทางอากาศด้วย ซึ่งแบรนด์ที่มีคุณภาพอย่าง Pico สามารถช่วยให้การวัดคุณภาพอากาศเป็นไปได้ง่ายขึ้นเช่นกัน